mobile menu button

Language Assistance

<<Back to Your Visit

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-715-685-5389 (TTY: 1-715-685-5208).

 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-715-685-5389 (TTY: 1-715-685-5208).

 

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-715-685-5389 (TTY: 1-715-685-5208).

 

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-715-685-5389 (TTY: 1-715-685-5208).。

 

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-715-685-5389 (TTY: 1-715-685-5208).

 

715-685-5389– ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1

 

( 715-685-5208)- ھاتف الصم والبكم: 1

 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-715-685-5389 (телетайп: 1-715-685-5208).

 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-715-685-5389 (TTY: 1-715-685-5208)번으로 전화해 주십시오.

 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-715-685-5389 (TTY: 1-715-685-5208).

 

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-715-685-5389 (TTY: 1-715-685-5208).

 

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-715-685-5389 (TTY: 1-715-685-5208).

 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-715-685-5389 (ATS : 1-715-685-5208).

 

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-715-685-5389 (TTY: 1-715-685-5208).

 

ध्यान द: यद आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-715-685-5389 (TTY: 1-715-685-5208) पर कॉल कर।

 

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-715-685-5389 (TTY: 1-715-685-5208).

 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-715-685-5389 (TTY: 1-715-685-5208).

Your Visit

Learn More

Online Newsroom

Learn More

Services

Learn More

Health & Wellness

Learn More
Critical Access Award